Autorizovaná zkouška MŠMT

Profesní kvalifikace s platností v EU

Instruktor/instruktorka Bodystylingu

Mgr.Blanka Szabóová

Autorizovaná osoba

Nová 1816,75301, Hranice

 Adresa provozovny

Pohybové studio Blanka

Motoším 216, 75301 Hranice

E-mail

b.szabo@post.cz

Profesní kvalifikace instruktor/ka Bodystylingu

Hodnotící standardy

 1. Prokázat znalost dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídicí složka)
 2. Prokázat znalost struktury, tvaru a funkcí jednotlivých kostí a kloubů s důrazem na funkci a členění páteře
 3. Prokázat znalost druhů svalové tkáně, fyziologie svalové činnosti a obecných typů svalových kontrakcí
 4. Prokázat znalost nejdůležitějších svalů a svalových skupin z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech
 5. Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy
 6. Provést základní analýzu držení těla a základních pohybových stereotypů, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné cviky a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění
 7. Vysvětlit specifika posilování, metody a jeho odlišnosti od jiných cvičebních technik a programů
 8. Uvést obecné zásady stavby lekce bodystylingu: hlavní cíle a cviky v úvodní části (warm up), obecné cíle hlavní části (work out), obecné cíle v závěrečné části (strečink)
 9. Uvést obecné zásady stavby lekce bodystylingu: hlavní cíle a cviky v úvodní části (warm up), obecné cíle hlavní části (work out), obecné cíle v závěrečné části (strečink) jejich důležitost a využití během cvičení
 10. Vysvětlit a předvést základní principy strečinku, techniku cvičení, vysvětlit jeho důležitost a využití během cvičení
 11. Předvést metody a postupy, jak učit klienty pochopit a osvojit si základní principy posilovacích metod
 12. Vytvořit plán skupinové lekce bodystylingu s návrhem modifikace pro rozdílné cílové kategorie (začátečníci, pokročilí)
 13. Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v metodě posilování s vahou vlastního těla
 14. Uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla
 15. Předvést a popsat nejčastější příklady chybného provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla
 16. Předvést a popsat modifikace umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod
 17. Předvést posilovací cviky s vahou vlastního těla jednotlivých úrovní (základní, střední pokročilosti a pokročilé) a každý charakterizovat
 18. Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na cviky vyšších úrovní a obecně charakterizovat rozdíly mezi cviky jednotlivých úrovní
 19. Vést skupinové lekce posilovacích forem cvičení pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a dobře viditelného ukázání správného provedení cviku
 20. Vést lekci plynule, ve vhodném tempu a v souladu s hudbou, navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním
 21. Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat
 22. Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru
 23. Předvést příklady 2-3 cviků s využitím lehkých činek nebo lehkých zátěží na ruce a nohy do 5 kg a vysvětlit a zdůvodnit užití této pomůcky v daných cvicích
 24. Předvést příklady 2-3 cviků s využitím velkého balónu a overballu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcek v daných cvicích
 25. Předvést příklady 2-3 cviků s využitím pomůcky „rubber band“ (posilovací gumy) či "theraband" (posilovací gumové pásy) a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích
 26. Předvést příklady 2-3 cviků s využitím pomůcky „bosu“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích
 27. Předvést příklady 2-3 cviků s využitím stepu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích
 28. Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla
 29. Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla
 30. Popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla
 31. Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla
 32. Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla
 33. Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness
 34. Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách
 35. Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách
 36. Uvést základní zásady osobní hygieny a hygieny před i po pohybových aktivitách
 37. Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení
 38. Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém
 39. Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci
 40. Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.)
 41. Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů
 42. Rozdělit zásady prevence úrazů do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady
 43. Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích

Technikálie Zkoušky

 1. Přihláška na zkoušku musí být doručena 14 dní před řádným termínem zkoušky, spolu se seminární prací a úvodním videem.
 2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.
 3. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením. Před zkouškou je potřeba předložit občanský průkaz a lékařské potvrzení  o zdravotní způsobilosti.
 4. Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a názvosloví na požadované úrovni

 

Pokyny pro seminární práci

Obsah seminární práce

 1. Krátký úvod. Co pro vás znamená sport, a jakou pohybovou aktivitu preferujete. Něco málo o vás.
 2. Tréninková jednotka. Lekce kterou budete prezentovat u zkoušky, rozepsané jednotlivé části lekce, jednotlivé cviky, včetně zahřátí, a závěrečného strečinku. Cviky budou obsahovat náčrty nebo fotografie cviků.
 3. Jídelníček. Týdenní vzorový jídelníček s konkrétním zaměřením. Například: žena s bazálním metabolismem 1350Kcal DDP 1600Kcal, cílem je zhubnout. Pracuje v nočním provozu. Je alergická na lepek, má ráda sladkosti, má 85 kg a její cílová váha je 65 kg, výška 165cm. (toto je pouze ukázka výběr a tvorbu nechám na vás). Jídelníček obsahuje kalorické hodnoty jídel (ideálně i potravin). Doporučení pro klienty jak si poradit s časovými problémy stravování, motivace, a další vaše vlastní nápady.
 4. Řešení svalové dysbalance. Klient má svalové dysbalance, například dolní zkřížený syndrom (můžete vybrat jinou svalovou dysbalanci). Popíšete diagnostiku, návrh na řešení – cviky, rozepíšete a doplníte obrázky.
 5. Podnikatelský záměr. Budete v oboru možná podnikat je proto nutné znát možnosti a úskalí svého podnikání. Podnikatelský záměr obsahuje, Popis podnikání, výběr místa, tvorba cen, všechny náklady na podnikání, provozní náklady. SWOT analýzu, marketingovou strategii.
  Na závěr. Všechny použité zdroje, odkud jste čerpali informace pro tvorbu vaší práce.
  Seminární práci dejte formu. Úvodní stránka obsahuje název seminární práce, datum odeslání, jméno a příjmení, kontakt- email.

Obsah úvodního videa

 1. Video je ve standartní kvalitě, aby vám bylo dobře vidět do obličeje.
 2. Verbální projev je srozumitelný a dobře slyšitelný.
 3. Obsahuje představení sebe sama a stručné povídání o vaši budoucí praxi instruktora/trenéra. Minimální délka 1 minuta maximálně 2 minuty.

Průběh zkoušky

 1. Písemný test ( Max. 90 minut)
 2. Ústní zkouška ( 40 minut)
 3. Praktická zkouška (40 minut), 
 4. Tréninková jednotka (20 minut)

Celková délka zkoušky je 3-4 hodiny.

Cena zkoušky: 3500,-Kč (cena je s DPH)

Ústní zkouška

 1. Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy a uvést nejčastější odchylky od normy
 2. Provést základní analýzu držení těla a základních pohybových stereotypů, rozpoznat případné odchylky od normy a navrhnout vhodné cviky a cvičební programy pro jejich zmírnění nebo odstranění
 3. Vysvětlit a předvést základní principy posilování, techniku cvičení, vysvětlit jejich důležitost a využití během cvičení
 4. Vysvětlit a předvést základní principy strečinku, techniku cvičení, vysvětlit jeho důležitost a využití během cvičení
 5. Předvést metody a postupy, jak učit klienty pochopit a osvojit si základní principy posilovacích metod
 6. Vytvořit plán skupinové lekce bodystylingu s návrhem modifikace pro rozdílné cílové kategorie (začátečníci, pokročilí)
 7. Popsat, vysvětlit a předvést základní pozice a polohy těla užívané v metodě posilování s vahou vlastního těla
 8. Uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla
 9. Uvést jednotlivé svaly a svalové skupiny, které se zapojují při správném provedení základních pozic a poloh užívaných v metodě posilování s vahou vlastního těla
 10. Předvést a popsat modifikace umožňující správné provedení jedincům s různými typy oslabení, zkrácení apod.
 11. Předvést posilovací cviky s vahou vlastního těla jednotlivých úrovní (základní, střední pokročilosti a pokročilé) a každý charakterizovat
 12. Vysvětlit podmínky, které musí klient nebo skupina klientů splnit, aby bylo možné přejít na cviky vyšších úrovní a obecně charakterizovat rozdíly mezi cviky jednotlivých úrovní
 13. Předvést příklady 2-3 cviků s využitím lehkých činek nebo lehkých zátěží na ruce a nohy do 5 kg a vysvětlit a zdůvodnit užití této pomůcky v daných cvicích
 14. Předvést příklady 2-3 cviků s využitím velkého balónu a overballu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcek v daných cvicích
 15. Předvést příklady 2-3 cviků s využitím pomůcky „rubber band“ (posilovací gumy) či "theraband" (posilovací gumové pásy) a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích
 16. Předvést příklady 2-3 cviků s využitím pomůcky „bosu“ a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích
 17. Předvést příklady 2-3 cviků s využitím stepu a vysvětlit a zdůvodnit užití pomůcky v daných cvicích
 18. Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla
 19. Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla
 20. Popsat specifika skupiny „senioři“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla
 21. Popsat specifika skupiny „lidé s poruchami pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla
 22. Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ s ohledem na metodu bodystylingu – posilování s vahou vlastního těla
 23. Předvést rychlé vyhodnocení nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení
 24. Předvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém
 25. Předvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci
 26. Předvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.)

Praktická zkouška

 1. Vést skupinové lekce posilovacích forem cvičení pomocí jasného, přesného a dostatečně hlasitého verbálního vysvětlení a dobře viditelného ukázání správného provedení cviku
 2. Vést lekci plynule, ve vhodném tempu a v souladu s hudbou, navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním
 3. Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat
 4. Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru

Co získáte po úspěšném složení celé zkoušky?

Po úspěšném absolvování zkoušky a splnění všech náležitostí získáte Osvědčení o profesní kvalifikaci. To vás opravňuje k získání živnostenského oprávnění pro živnost vázanou "Poskytování sportovních a tělovýchovných služeb".

Kdo s vámi ještě bude u zkoušky?

Mgr. Petra Šmídová

Autorizovaný zástupce

email: PPolachova@seznam.cz