Autorizovaná zkouška MŠMT

Profesní kvalifikace s platností v EU

Osobní trenér/trenérka ve fitness

Mgr.Blanka Szabóová

Nová 1816,75301, Hranice

 Adresa provozovny

Pohybové studio Blanka

Motoším 216, 75301 Hranice

E-mail

b.szabo@post.cz

Profesní kvalifikaze Osobní trenér/trenérka ve fitness

Hodnotící standardy

Co všechno je potřeba znát, pro úspěšné složení zkoušky.

 1. Prokázat znalost základního názvosloví pohybů lidského těla 
 2. Prokázat znalost v dělení základních prvků stavby, dělení a spojů kosterní soustavy lidského těla (kostra osová, lebka, končetiny, pánev, dělení a stavba kostí, spojení kostí) 
 3. Prokázat znalost druhů svalové tkáně, stavby a názvosloví svalů
  (dělení svalových vláken, posturální a fázická příčně pruhovaná svalová vlákna, stavba příčně pruhované svalové tkáně) 
 4. Ukázat a vysvětlit vybranou svalovou skupinu ze soustavy kosterních svalů lidského těla 
 5. Prokázat znalost svalové kontrakce a funkce svalů (koncentrická, statická a excentrická kontrakce, agonista, antagonista a synergista)
 6. Prokázat znalost orgánové soustavy lidského těla
 7. Vyjmenovat druhy diagnostiky lidského těla
 8. Pojmenovat druhy pohybových stereotypů nebo držení těla pro konkrétní předmět diagnostiky
  (páteř, pánev, lopatky, svaly, klouby, pohybová motorika, funkční test svalů)
 9. Na modelovém příkladu předvést analýzu držení těla
 10. Specifikovat obecné zásady racionální výživy a správné skladby jídelníčku, specifika fitness výživy a výživy v silových sportech ve srovnání s běžnou výživou člověka
 11. Prokázat znalost sacharidů jako živin, jejich příjem a dávkování, metabolismus, a význam pro lidský organismus
 12. Prokázat znalost tuků jako živin, jejich příjem a dávkování, metabolismus, a význam pro lidský organismus
 13. Prokázat znalost bílkovin jako živin, jejich příjem a dávkování, metabolismus, a význam pro lidský organismus
 14. Prokázat znalost významu vitamínů a minerálů (rozpustnost, zdroje a přínos)
 15. Prokázat znalost významu pitného režimu, pitný režim ve standardním režimu, význam pitného režimu ve sportu
 16. Kategorizovat suplementy a popsat jejich význam a doporučení v příjmu pro sportovce, doporučené denní dávky
 17. Na modelovém příkladu vypočítat energetický výdej a stanovit energetický příjem na základě stanoveného cíle
 18. Popsat a vysvětlit základní pojmy a názvosloví v posilování
 19. Popsat základní prvky stavby a skladby tréninkového programu
 20. Přiřadit typ tréninku k jednotlivým metodám posilování
 21. Uvést tréninkové zvláštnosti v individuálním osobním tréninku
 22. Na modelovém příkladu klienta nastavit cíle jeho fyzické aktivity a jejich splnitelnost (naplnitelnost)
 23. Vypracovat tréninkový plán (1 mikrocyklus) podle zadaných kritérií
 24. Navrhnout vhodné techniky pro zlepšení rozsahů pohybu, mobilitu a flexibilitu ve vztahu k modelovému příkladu
 25. Vyjmenovat cviky pro 3 svalové partie lidského těla a 9 zadaných cviků předvést.
 26. Vést osobní trénink a předvést komunikaci s klientem
 27. Prokázat znalost základních pojmů a metod oboru psychologie a pedagogiky
 28. Prokázat znalost různých pedagogických přístupů ve výuce techniky cvičení
 29. Předvést komunikaci s klientem při vedení tréninku
 30. Popsat pojem regenerace a vysvětlit její význam
 31. Na modelovém příkladu stanovit vhodný druh regerenace
 32. Popsat možné nežádoucí účinky pro jednotlivé druhy regenerace
 33. Popsat význam spánku
 34. Prokázat znalosti rozdělení způsobů první pomoci
 35. Popsat možné druhy vyšetření
 36. Předvést první pomoc pro zástavu dechu (příznaky, příčiny, umělé dýchání)
 37. Předvést první pomoc pro zástavu krevního oběhu (příznaky, příčiny, resuscitace)
 38. Předvést první pomoc pro poruchy vědomí (příznaky, příčiny, postup pomoci)
 39. Předvést první pomoc pro krvácení (příznaky, příčiny, postup pomoci)
 40. Předvést první pomoc pro šokové stavy (příznaky, příčiny, 5T)
 41. Vyhodnotit rychle nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat, zástava dechu a krevního oběhu, krvácení), určit druh a rozsah poranění a poškození; navrhnout a předvést způsoby řešení
 42. Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů
 43. Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady
 44. Předvést způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů při individuálních lekcích
 45. Uvést zdroj a obsah seznamu zakázaných látek a způsob aktualizace seznamu zakázaných látek
 46. Vysvětlit zdravotní důsledky zneužívání dopingu na konkrétním příkladu
 47. Vyjmenovat světové antidopingové organizace a způsob boje proti dopingu

Ústní zkouška

 Uchazeč si vylosuje 1 ze 12 svalových skupin:

1.     Svaly hrudníku,

2.     Svaly břicha,

3.     Vzpřimovače páteře,

4.     II., III. a IV. povrchová skupina svalů zad,

5.     Svaly lopatky a rotátorová manžeta,

6.     Flexory a extenzory loketního kloubu,

7.     Svaly předloktí,

8.     Extenzory kyčelního kloubu,

9.     Flexory kyčelního kloubu,

10.  Abduktory a adduktory kyčelního kloubu,

11.  Flexory a extenzory kolenního kloubu,

12.  Svaly bérce.

K vylosované svalové skupině uchazeč vyjmenuje všechny svaly, které do ní patří (český a latinský název svalu) a popíše jejich začátek, úpon a funkci.

Uchazeč na modelovém příkladě provede Analýzu držení těla v polohách a pohybech a analýzu pohybových stereotypů pro potřeby osobního tréninku ve fitness. Z různých pohledů podle anatomických rovin (lateralis, ventralis)

Uchazeč specifikuje obecné zásady racionální výživy a správné skladby jídelníčku, porovná výživu běžné populace a sportujících a kategorizuje suplementy včetně jejích významu.

Uchazeč vypočítá energetický výdej na modelovém příkladu, stanoví vhodný energetický příjem s ohledem na cíl a plánovanou fyzickou aktivitu formou osobního tréninku. Modelový příklad stanoví zkoušející (pohlaví, výška, váha, věk a průměrný počet hodin za den pro jednotlivé skupiny intenzit každodenních činností), a to v den zkoušky v době přípravy na zkoušku.

Uchazeč podle zadání autorizované osoby nastaví cíl nebo cíle tréninkového plánu tak, aby plán byl reálný a mohl při dodržení bezpečnostních a zdravotních pravidel naplnit očekávání klienta (modelového cvičícího). Autorizovaná osoba zadá konkrétní modelovou situaci, např.: muž 45 let, 10 kg nadváhy, sedavé zaměstnání, cíl zhubnout nadbytečné kilogramy a získat dobrou fyzickou kondici.

Uchazeč vytvoří tréninkovou jednotku podle svalových skupin které si vylosuje z výběru možností. V uceleném bloku v minimální časové dotaci 20 minut, který splňuje pravidla tréninkové jednotky a zaměří se zejména na správný metodický popis, vedení tréninku a komunikaci s klientem. V komunikaci s klientem se hodnotí hlasitost projevu, zřetelnost a srozumitelnost povelů, motivace a zpětná vazba pro klienta.

Uchazeč zhodnotí cíle klienta na modelovém příkladu. Modelový příklad (pohlaví, věk, historie pohybu a cíl fyzické aktivity v čase) stanoví autorizovaná osoba v den zkoušky

Uchazeč bude verbálně prezentovat možné způsoby zajištění bezpečnosti a prevence úrazů při osobním tréninku ve fitness.

Uchazeč prakticky předvede reakci na modelovou nenadálou situaci. Nenadálou situaci stanoví zkoušející a uchazeč musí reagovat a zajistit první pomoc bez přípravy. Modelovým klientem bude jeden ze dvou zkoušejících, nebo jiný uchazeč.

Uchazeč pojmenuje zdroj seznamu zakázaných látek, příklady zdravotních dopadů jejich užívání a minimálně jedna světová antidopingová organizace nebo vysvětlení, co je antidopingový kodex.

Technikálie Zkoušky

 1. Přihláška na zkoušku musí být doručena 20 dní před řádným termínem zkoušky, spolu se seminární prací a úvodním videem.
 2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.
 3. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením. Před zkouškou je potřeba předložit občanský průkaz a lékařské potvrzení  o zdravotní způsobilosti.
 4. Při hodnocení uchazeče autorizovaná osoba sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a používání adekvátní terminologie a názvosloví na požadované úrovni

 

Pokyny pro seminární práci

Obsah seminární práce

 1. Krátký úvod. Co pro vás znamená sport, a jakou pohybovou aktivitu preferujete. Něco málo o vás.
 2. Tréninková jednotka. Lekce kterou budete prezentovat u zkoušky, rozepsané jednotlivé části lekce, jednotlivé cviky, včetně zahřátí, a závěrečného strečinku. Cviky budou obsahovat náčrty nebo fotografie cviků.
 3. Jídelníček. Týdenní vzorový jídelníček s konkrétním zaměřením. Například: žena s bazálním metabolismem 1350Kcal DDP 1600Kcal, cílem je zhubnout. Pracuje v nočním provozu. Je alergická na lepek, má ráda sladkosti, má 85 kg a její cílová váha je 65 kg, výška 165cm. (toto je pouze ukázka výběr a tvorbu nechám na vás). Jídelníček obsahuje kalorické hodnoty jídel (ideálně i potravin). Doporučení pro klienty jak si poradit s časovými problémy stravování, motivace, a další vaše vlastní nápady.
 4. Řešení svalové dysbalance. Klient má svalové dysbalance, například dolní zkřížený syndrom (můžete vybrat jinou svalovou dysbalanci). Popíšete diagnostiku, návrh na řešení – cviky, rozepíšete a doplníte obrázky.
 5. Podnikatelský záměr. Budete v oboru možná podnikat je proto nutné znát možnosti a úskalí svého podnikání. Podnikatelský záměr obsahuje, Popis podnikání, výběr místa, tvorba cen, všechny náklady na podnikání, provozní náklady. SWOT analýzu, marketingovou strategii.
  Na závěr. Všechny použité zdroje, odkud jste čerpali informace pro tvorbu vaší práce.
  Seminární práci dejte formu.
 6. Úvodní stránka obsahuje název seminární práce, datum odeslání, jméno a příjmení, kontakt- email.

Obsah úvodního videa

 1. Video je ve standartní kvalitě, aby vám bylo dobře vidět do obličeje.
 2. Verbální projev je srozumitelný a dobře slyšitelný.
 3. Obsahuje představení sebe sama a stručné povídání o vaši budoucí praxi instruktora/trenéra.

Průběh zkoušky

 1. Písemný test ( Max. 90 minut)
 2. Ústní zkouška (40 minut)
 3. Praktická zkouška (40 minut)
 4. Tréninková jednotka (40 minut)

Celková délka zkoušky je cca 4 hodiny.

Cena zkoušky: 3500,-Kč (cena je s DPH)

Kdo s vámi ještě bude u zkoušky?

Mgr. Petra Šmídová

Autorizovaný zástupce

email: PPolachova@seznam.cz